Allmänna villkor

1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Kommundelen i Sverige AB (”Kommundelen”) och företagskund (”Kunden”) avseende publicering av bild och/eller textuppgift på Kommundelens söktjänst på internet – www.kommundelen.se.

2. Beställning/Avtal
Beställning sker via telefonkontakt med säljare från Kommundelen. Efter telefonkontakt översänder Kommundelen bekräftelse till Kunden (”Bekräftelsen”). Avtal om publicering (”Avtalet”) anses ingånget när Bekräftelsen, genom telefon, brev, telefax, e-post eller sms, godkänts av behörig företrädare hos Kunden.

3. Ansvar för publicerade uppgifter
Kunden ansvarar för att de uppgifter och bilder som publiceras är korrekta och att publicering av dessa inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för Kommundelen, inte kränker Kommundelens eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt, inte står i strid med god marknadsföringssed eller i övrigt strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut.
Kommundelen förbehåller sig rätten att inte publicera uppgifter och/eller bilder om dessa, enligt Kommundelens bedömning, inte är förenliga med dessa allmänna villkor eller strider mot Kommundelens vid var tid gällande regler för publicering.
Kunden är skyldig att ersätta Kommundelen för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifter som Kommundelen orsakas till följd av innehållet i publicerade uppgifter och bilder.

4. Medgivande till publicering
Genom Avtalet ger Kunden Kommundelen rätt att publicera de i Bekräftelsen angivn uppgifterna. Kunden samtycker till att Kommundelen i övrigt använder uppgifterna på sätt som erfordras för tillhandahållande av tjänsten, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning samt för registervård.

5. Pris, betalningsvillkor mm.
Priset anges i Bekräftelsen. Priset anges exklusive mervärdeskatt och andra eventuellt utgående skatter och statliga pålagor. Fakturering sker när Avtal träffats. En fakturaavgift på 50 kr tillkommer. Betalning skall vara Kommundelen tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Efter utgången av den i Bekräftelsen angivna publiceringsperioden tillämpas villkoren i Kommundelens vid var tid gällande prislista.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med två (2) procent per påbörjad månad till dess full betalning sker samt avgift för betalnings-påminnelser, inkassokostnader och andra kostnader som är förenade med dröjsmålet.
Kommundelen äger rätt att överlåta rätten till betalning enligt Avtalet till annan.

6. Ändring av avtalsvillkor
Kommundelen äger rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter att meddelande härom publicerats på www.kommundelen.se.

7. Skadestånd/ansvarsbegränsning
Kommundelens skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt skada. Kommundelen ansvarar inte för indirekta skador såsom t.ex. utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man eller annan följdskada samt skada som icke rimligen kunnat förutses. Oavsett omfattningen av de skador som inträffar är Kommundelens skadeståndsansvar gentemot Kunden i alla avseenden begränsat till ett sammanlagt belopp om tiotusen (10.000) kronor per år. Begränsning av skadeståndsskyldigheten gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

8. Avtalstid och uppsägningstid
Avtalet gäller under den i Bekräftelsen angivna publiceringsperioden. Avtalet förlängs därefter automatiskt med sex (6) månader för varje gång om det inte skriftligen sagts upp senast en (1) månad före utgången av varje publiceringsperiod. Avtalet kan tidigast uppsägas till upphörande vid utgången av den i Bekräftelsen angivna publiceringsperioden.

Kommundelen äger rätt att uppsäga Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden:
a) dröjer med betalning mer än femton (15) dagar efter betalnings-påminnelse;
b) inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt visar sig vara på obestånd;
c) i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet.

Om Kommundelen säger upp Avtalet enligt föregående stycke äger Kunden inte rätt till återbetalning av erlagt belopp. Om uppsägning sker under den i Bekräftelsen angivna publiceringsperioden är Kunden skyldig att erlägga eventuella ej fakturerade belopp för den återstående publiceringsperioden. Uppsägning skall ske skriftligen.

9. Tvist
Tvister rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal eller därmed sammanhängande frågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Stockholms tingsrätt skall vara första instans.